Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, elektronisch, opnamen of enig ander manier.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de teksten op deze website kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Verhoeven Verzekeringen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie.
Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Andere website die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Verhoeven Verzekeringen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.